գլխավոր Իրադարձային Ռուսաստանում չեն բացառում, որ Հայաստանին ռուսական ԱԹՍ-ներ կարող են մատակարարել

Ռուսաստանում չեն բացառում, որ Հայաստանին ռուսական ԱԹՍ-ներ կարող են մատակարարել

TRANSBAIKAL TERRITORY, RUSSIA – SEPTEMBER 13, 2018: Orlan-10 unmanned aerial vehicles during the main stage of the Vostok 2018 large-scale military exercise held by the Russian Armed Forces and involving troops from China and Mongolia, at the Tsugol range. Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry Press Office/TASS Ðîññèÿ. Çàáàéêàëüñêèé êðàé. Ðîññèéñêèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå áåñïèëîòíûå êîìïëåêñû "Îðëàí-10" âî âðåìÿ âîåííûõ ìàíåâðîâ ðîññèéñêèõ è êèòàéñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë "Âîñòîê-2018" íà ïîëèãîíå Öóãîë. Âàäèì Ñàâèöêèé/ïðåññ-ñëóæáà Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Ռուսաստանում չեն բացառում, որ Հայաստանին ռուսական ԱԹՍ-ներ կարող են մատակարարել: Այս մասին ՏԱՍՍ-ին ասել է ՌԴ Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության (ՌՏՀԴԾ) մամուլի քարտուղար Վալերիա Ռեշետնիկովան:

«Այսօր մենք առաջարկում ենք արտահանել մի շարք ԱԹՍ-ներ, այդ թվում՝ «Օրիոն-Է» երկարատեւ թռիչքի հետախուզական համալիր: Հայկական կողմի համապատասխան դիմումի դեպքում մենք պատրաստ ենք իրականացնել մատակարարումները»,- նշել է Ռեշետնիկովան՞

«Օրիոն-Է» երկարատեւ թռիչքի հետախուզական համալիրի առավելագույն թռիչքային զանգվածը կազմում է 1 տոննա, իսկ օգտակար ծանրաբեռնվածության առավելագույն զանգվածը՝ 200 կգ: