գլխավոր Քաղաքականություն Պուտինն ու Մակրոնը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում

Պուտինն ու Մակրոնը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում

Ôðàíöèÿ. Áîðì-ëå-Ìèìîçà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Ýììàíþýëü Ìàêðîí (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ âñòðå÷è íà òåððèòîðèè ôîðòà Áðåãàíñîí - îôèöèàëüíîé ðåçèäåíöèè ïðåçèäåíòà Ôðàíöèè íà þãå ñòðàíû. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։

РИА-ի փոխանցմամբ՝ Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, Դոնբասում, ինչպես նաև պայքարն ընդդեմ ահաբեկչության։