գլխավոր Իրադարձային Պուտինը Մոսկվայի զինվորական հոսպիտալում այցելել է Ուկրաինայում վիրավորված զինվորներին

Պուտինը Մոսկվայի զինվորական հոսպիտալում այցելել է Ուկրաինայում վիրավորված զինվորներին

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (ñïðàâà) è âîåííîñëóæàùèå Þçáåã Êàçèòîâ è Èâàí Ïåòðóê (ñëåâà íàïðàâî) â Öåíòðàëüíîì âîåííîì êëèíè÷åñêîì ãîñïèòàëå èìåíè Ï.Â.Ìàíäðûêà, ãäå ïðîõîäÿò ëå÷åíèå âîåííîñëóæàùèå Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè, ïîëó÷èâøèå ðàíåíèÿ â õîäå ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè. Ìèõàèë Ìåòöåëü/POOL/ÒÀÑÑ

Պուտինը Մոսկվայի զինվորական հոսպիտալում այցելել է Ուկրաինայում վիրավորված զինվորներին: Պուտինին ուղեկցել է ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Այցի կադրերը հրապարակվել են Կրեմլի Telegram ալիքում, որտեղ երևում է, որ նախագահն ու նախարարը բժշկական խալաթներով մտել են հիվանդասենյակներից մեկը, որտեղ զրուցել են բուժվող զինծառայողների հետ։

Ավելի վաղ ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ պետության ղեկավարը «մշտապես հետաքրքրված է և իր հսկողության տակ է պահում այն ​​պայմանները, որոնք նախատեսված են հատուկ ռազմական գործողության ժամանակ վիրավորվածների համար»։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Պեսկովը, նախագահական գրաֆիկը «թույլ է տվել Վլադիմիր Պուտինին անձամբ գնալ և ծանոթանալ այդ պայմաններին և, որ ամենակարևորն է, զրուցել ռուս զինվորականների հետ»։